" />
THE BEST OF NATURE
0
Winkelwagen
€ 0,00

Download algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden InForet
Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van inForet gevestigd te Almere
Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verkoop van goederen en levering van diensten door inForet alsmede op onderhandelingen betreffende zodanige verkoop en levering, ook indien die onderhandelingen niet leiden tot het sluiten van een overeenkomst. Van deze Voorwaarden afwijkende voorwaarden of bedingen en eventuele andere algemene voorwaarden die in de branche gebruikelijk zijn, worden door deze Voorwaarden opzij gezet en gelden uitsluitend voor zover uitdrukkelijk en schriftelijk door inGlamour aanvaard.
Op deze voorwaarden en op alle overeenkomsten tussen inForet en Koper is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (1980).
Iedere rechtsvordering ingevolge een Overeenkomst tussen iIForet en Koper zal worden ingesteld voor de bevoegde rechter, tenzij inForet de wettelijke competentieregels wenst te volgen, een ander met behoud van het recht van hoger beroep en cassatie.

Aanbiedingen en Orders
Orders dienen  gedaan worden via onze website bij voorkeur,dit om misverstanden te voorkomen. Uiteraard kan dit ook via e-mail  infoAinforet.nl of telefonisch 036-5242998
Indien inForet goederen levert die grotendeels door derden zijn gefabriceerd, kan inForet geen verdergaande garantie aan Koper verstrekken met betrekking tot de kwaliteit en/of goede werking van deze goederen dan de garantie die inForet  van haar leverancier heeft bekomen.
Elke aanbieding of prijsnotering door inForet geldt als een uitnodiging tot het doen van een aanbod en kan inForet niet binden. inForet wordt slechts gebonden voor zover zij de order, die de Koper op zodanige aanbieding of notering laat volgen, schriftelijk aanvaardt.
Alle opgaven door inForet getallen, maten, gewichten, en/of andere aanduidingen van de producten zijn met zorg gedaan, maar inForet  kan er niet voor instaan dat zich geen afwijkingen zullen voordoen. Getoonde of verstrekte monster, tekeningen of modellen zijn slechts aanduidingen van de desbetreffende producten. Wanneer de Koper aantoont dat de geleverde producten zodanig afwijken van de opgaven van inForet of van de monsters, tekeningen of modellen, dat hij niet meer in redelijkheid tot afname daarvan verplicht kan worden, heeft Koper het recht de overeenkomst te ontbinden, echter slechts voor zover deze ontbinding in redelijkheid noodzakelijk is.
Prijzen
Tenzij anders aangeven worden alle prijzen uitgedrukt in Euro's inclusief B.T.W.
Alle prijzen zijn gebaseerd op "af magazijn" inForet (Almere).
Elke stijging van de prijs van de door inForet voor haar producten en diensten gebruikte grondstoffen, halffabricaten en/of andere goederen en/of diensten, alsmede elke ongunstige wijziging van de koers van de valuta waarin inForet haar leveranciers moet betalen ten opzichte van de valuta waarin Koper haar moet betalen, mag inForet door berekenen aan Koper. Indien dit geschiedt binnen 3 maanden na de aanvaarding van de order is Koper gerechtigd de overeenkomst voor de toekomst te (doen) ontbinden.
Betaling
Tenzij anders overeengekomen dient aan inForet te worden betaald vóór levering of uiterlijk bij levering van goederen of diensten, dan wel in geval van facturering bij of na levering, binnen 30 dagen netto.
Indien Koper niet tijdig betaalt, draagt het verschuldigde door Koper te betalen bedrag ter hoogte van 1% per     maand of een gedeelte daarvan, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling opeisbaar is tot op de dag waarop deze plaatsvindt. In het geval niet alle uitstaande vorderingen door Koper zijn voldaan, heeft inForet  het recht verdere orders te weigeren en verdere leveringen op te schorten. Ingeval Koper jegens inForet met enige betaling in gebreke is worden alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook, onmiddellijk opeisbaar en is inForet gerechtigd aan Koper zowel buitengerechtelijke incassokosten ten bedrage van 15% van het totaal verschuldigde bedrag met minimum van € 100,- als de werkelijke in redelijkheid gemaakte gerechtelijke incassokosten (inclusief die van juridische bijstand) in rekening te brengen.
  Koper is niet gerechtigd tot verrekening tenzij anders is overeengekomen.
Levering
Tenzij anders overeengekomen levert inForet geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed, maar binnen   maximaal 30 dagen uit. Indien dit om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten en zonder ingebrekestelling te annuleren, tegen terugbetaling van het eventueel reeds betaalde.
Door inForet opgegeven leveringsdata zijn bij benadering en missen contractuele betekenis. inForet is niet aansprakelijk jegens Koper wegens verzuim om te leveren op bepaalde tijdstippen.
Levering uit voorraad zolang de voorraad strekt of op bestelling.
 inForet heeft ten alle tijden het recht in gedeelten te leveren.
 Ingeval van niet of niet tijdig afnemen van de goederen door Koper, zal inForet de goederen voor rekeningen risico van Koper opslaan. Alle kosten die voor inGlamour uit het niet tijdig afnemen van Koper voortvloeien zijn voor rekening van Koper. Afroeporders moeten worden afgenomen binnen de overeengekomen termijnen, bij gebreke waarvan inForet gerechtigd is het nog niet uitgeleverde gedeelte van de order ineens te leveren en prijsverhogingen aan Koper in rekening te brengen.
In alle gevallen waarin goederen c.i.f. of f.o.b. of met gebruik van een andere internationale handelsterm worden verkocht, wordt deze term voortaan in overeenstemming met de Intercoms 1990, behoudens in zoverre deze afwijken van deze Voorwaarden.
Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van de verkochte zaken gaat, niettegenstaande de feitelijk aflevering, pas over op Koper nadat deze hetgeen hij ter zake van deze zaken aan inForet verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen de koopsom, eventuele ingevolge deze Algemene Voorwaarden of de overeenkomst verschuldigde toeslagen, renten, belastingen en kosten, alsmede eventuele ter zake van de zaken verrichte of te verrichten werkzaamheden. Ieder bedrag dat van Koper wordt ontvangen, zal allereerst strekken ter voldoening van die vorderingen die inForet op Koper mocht hebben ten aanzien van welke inForet in dit artikellid niet een eigendomsvoorbehoud heeft gemaakt. Daarna al ieder bedrag dat van Koper wordt ontvangen allereerst strekken ter voldoening van alle eventueel verschuldigde renten en kosten als bedoeld in artikel 4.4.
Voordat de eigendom van de zaken op Koper is overgegaan, is Koper niet gerechtigd de zaken aan derden te verhuren of in gebruik te geven, aan derden te verpanden, of anderszins ten behoeve van derden te bewaren. Koper is slechts gerechtigd de zaken, waarvan inForet eigenaar is, aan derden te verkopen of af te leveren, voor zover deze in het kader van Koper's normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is.
Tot deze betaling zal Koper de goederen slechts bezitten als houder van inForet en zal hij de goederen van andere goederen afgezonderd en aangeduid als in eigendom toebehorend aan inForet opslaan en opgeslagen houden.
inForet wordt eigenaar van alle goederen waarin de geleverde goederen worden verwerkt of die door of met behulp van de geleverde goederen tot stand worden gebracht of worden gewijzigd.
inForet behoudt zich het recht voor om elke goed waarvan de eigendom nog niet aan Koper i        s overgegaan weer in bezit te nemen en Koper geeft hierbij voor dit doel een onherroepelijke volmacht aan inForet  om alle bedrijfsterreinen te betreden. Dit recht zal voortbestaan ongeacht de niet-verklaring of ontbinding om welke reden dan ook van de overeenkomst tussen inForet en de Koper.
Overmacht
Leveringen mogen geheel of gedeeltelijk worden opgeschort of geannuleerd door inForet indien de productie, het vervoer en/ of de levering van de goederen of diensten voor inForet wordt belemmerd, vertraagd, onmogelijk gemaakt of oneconomisch gemaakt door feiten of omstandigheden die zich buiten de invloedssfeer van inForet  voordoen, ongeacht of deze feiten en omstandigheden voorzien waren of voorzien konden worden op het moment dat de order door inForet werd geaccepteerd. inForet is niet aansprakelijk jegens Koper voor enig verlies of enige schade die Koper mogelijk zou lijden als gevolg van een dergelijke opschorting of annulering.

Garantie & Klachten
      Garantie
Wij geven om onze producten en doen logischerwijze ons best om deze in topconditie aan u te leveren. Toch komt het wel eens voor dat er een bestelling kapot gaat tijdens transport of dat er iets anders gebeurt waardoor u aanspraak kunt maken op garantie. Wettelijk gezien bent u verplicht om binnen twee maanden na constatering van het gebrek melding bij ons hierover te maken. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorg dragen voor reparatie of vervanging.
   Klachten
Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar Info@inforet,nl  Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/consument/geschil/ Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.
 Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van inForet jegens Koper, uit welke hoofde dan ook, is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als een gebeurtenis geldt) beperkt tot de desbetreffende contractsom ( inclusief B.T.W.), of bij gebreke daarvan tot het bedrag dat inForet van haar verzekeraar ter zake ontvangt.
De aansprakelijkheidsbeperkingen in 8.3. en 8.4. blijven buiten toepassing indien de desbetreffende schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van inForet of haar leidinggevend personeel.

Retourzendingen
Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd als aan de onderstaande richtlijnen is voldaan:
Lingerie en ondergoed zijn uitgesloten van retour, dit uit hygiënisch oogpunt.
de retourzending is door Koper aan inForetr aangekondigd (per email of telefonisch).
U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren, wij zouden het wel op prijs stellen dit voor de verbetering van onze producten. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 6,95 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@inforet.nl  Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.
U krijgt deze informatie en een retour formulier meteen bij de orderbevestiging toegestuurd.
Goederen die reeds bewerkt, bedrukt of geborduurd zijn kunnen nimmer retour geaccepteerd worden.
Producten waarvan de originele verpakking ontbreekt kunnen nimmer retour geaccepteerd worden. Incomplete, beschadigde en/of gebruikte producten kunnen nimmer retour geaccepteerd worden. Ondergoed kan vanuit hygiënisch oogpunt niet worden geruild of geretourneerd Andere gepersonifieerde producten / maatwerk kunnen nimmer retour geaccepteerd worden. Aangekondigde retourzendingen dienen binnen  14werkdagen na aankondiging door de koper te worden geretourneerd.
Ontbinding
Indien Koper nalaat al zijn schulden tijdig te voldoen of hierover een akkoord met zijn schuldeisers sluit of indien Koper onderworpen wordt aan maatregelen die volgens het daarop toepasselijk recht genomen kunnen worden met betrekking tot schuldenaren die niet al hun schulden willen of kunnen voldoen of als Koper nalaat enig verplichting onder enig contract met inForet te voldoen, is inForet bevoegd, naar haar keuze:
verzending van te leveren goederen en/of diensten uit te stellen en vervoer te onderbreken totdat betaling naar haar uitsluitend en redelijk voordeel voldoende zeker is gesteld en/of
al haar betalingen op te schorten en / of
door enkele schriftelijke kennisgeving elk van haar overeenkomsten met Koper met terugwerkende kracht te ontbinden, onverminderd haar andere rechten onder welke overeenkomst met koper dan ook

      1. .

Uitoefening van Opschortings-, ontbindings-, en vernietigingsrechten door inForet
Indien inForet op basis van de omstandigheden die haar op dat moment bekend hadden moeten zijn in alle redelijkheid meent rechtsgeldig een op opschortings-, ontbindings-, en/of vernietigingsrecht te kunnen uitoefenen, is inForet niet gehouden tot enige vergoeding aan Koper, en in ieder geval niet tot betaling van wettelijke rente in het geval later mocht komen vast te staan dat zij bedoelde recht(en) niet rechtsgeldig heeft uitgeoefend.
Geschillen
Op alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is het Nederlands recht van toepassing
Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Burgerlijke rechter.

InForet

Ons doel voor duurzaamheid en puur biologisch katoen, eerlijke betaling aan de boeren, geen kinderarbeid in de fabrieken.
Wij verkopen dan ook alleen katoen met het Gots keurmerk, daarnaast verkopen wij ook artikelen gemaakt van Hennep gemixt met biologisch katoen.
Kortom ecologische eerlijkheid als topprioriteit.

 

Jeannette Vite Tencel Hoeslaken/Matrasbeschermer

Onze Tencel Jeannette Vite  hoelaken/matrasbeschermers zijn een revolutionaire ontdekking, 
De laken zijn gemaakt van natuurlijke hout vezels.
100% waterdicht, geen moltens of andere hoeslakens meer nodig. 
Onze lakens nemen 150% meer vocht op dan gewoon katoen, zijn antibacterieel en anti-allergeen
InForet leverd lakens aan Hotels onze lakens voldoen aan Green Key keurmerk. 
 

Inschrijven voor de nieuwsbrief
Aanmelden
Alle bedragen zijn inclusief BTW

Powered by CCV Shop software webshop

Oeps ook wij maken gebruik van cookies, wij slaan geen persoonlijke gegevens op